Date: 14/12/2017Lượt xem: 17913

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

I.                  Lịch sử hình thành và phát triển:

- Bộ môn Lý luận chính trị tiền thân là bộ môn chính trị thuộc trường Trung cấp Tuệ Tĩnh ra đời vào năm ….

- Tới ngày 19/05/2005 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam được thành lập trên cơ sở trường Trung cấp Tuệ Tĩnh bộ môn đã đổi tên thành bộ môn chính trị Mác - Lênin. Tới năm 2009 đổi thành bộ môn Lý luận chính trị.

- Ban đầu số lượng cán bộ giảng viên không đủ đáp ứng nhu cầu giảng dạy của Học viện, từ chỗ chỉ có 01 giảng viên đến nay là 09 giảng viên. Với số lượng giảng viên như vậy bộ môn hoàn toàn đáp ứng được khối lượng giảng dạy của Học viện hiện nay. Trong đó: 05 Giảng viên có trình độ Thạc sĩ, 01 Giảng viên đang là NCS, 02 giảng viên đang học Thạc sĩ, 01 Cử nhân

II.               Chức năng:

- Bộ môn Lý luận Chính trị là đơn vị quản lý hành chính cơ sở trực thuộc Ban Giám Học viện

-  Bộ môn Lý luận chính trị có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn khoa học Mác Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình giảng dạy, học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động khoa học, tham gia quản lý tài chánh, cơ sở vật chất, thiết  bị, theo sự phân cấp của nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu đào tào.

III.           Nhiệm vụ:

1.     Hoạt động đào tạo:

         Bộ môn được phân công giảng dạy các môn học: 

            - Triết học cho hệ đào tạo: Sau đại học.

            - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam cho hệ đào tạo: bác sĩ YHCT hệ 6 năm, bác sĩ YHCT hệ 4 năm,  cao đẳng điều dưỡng.

            - Chính trị cho hệ đào tạo: trung cấp Y sĩ và Dược sĩ Y học cổ truyền

 2. Nhiệm vụ:

            - Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.

            - Đề xuất, biên soạn tài liệu học tập, bài giảng, giáo án liên quan đến các môn học của bộ môn.

            - Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

            - Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.

            - Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.

            - Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

         - Đề xuất, đăng ký đề tài khoa học phù hợp với phương hướng học thuật của bộ môn. Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ viên chức của bộ môn tham gia thực hiện các đề tài khoa học đã được phê duyệt.

         - Tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường và ngoài trường
4.   Nhiệm vụ khác:

         - Tham gia xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của nhà trường, của ngành.

         - Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
5.  Quản lý đơn vị

      - Họp bộ môn hàng tuần để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình giảng dạy. Phân công quản lý theo mảng công việc. Có kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể cho các giảng viên và theo dõi tiến độ thực hiện.

     - Tham gia các lớp tuần huấn hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
       Xây dựng và phát triển phương hướng học thuật, quy hoạch phát triển dài hạn của bộ môn, xây dựng bộ môn vững mạnh về mọi mặt.

       - Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học,... Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của bộ môn.

      -  Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, bộ môn.

IV.           Thành tích đạt được:

- Bộ môn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy cho tất cả các đối tượng của Học viện

 -  100% giảng viên Bộ môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 -  100% giảng viên Bộ môn đạt danh hiệu lao động tiên tiến

 - 100% sinh viên thi đỗ tốt nghiệp

 - Sinh viên tốt nghiệp ra trường có trình độ nhận thức, lập trường tư tưởng vững vàng về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 - Bộ môn nhận được nhiều bằng khen, khen thưởng của Học viện về tập thể và cá nhân lao động tiên tiến

- Bộ môn được nhận bằng khen của Giám đốc Học viện về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giai đoạn 2006 - 2010

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn